Thông báo số 190704_1 về việc chấn chỉnh nội quy đồng phục và đi học của sinh viên CLC

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

 


Số: 190704-1/TB-CLC-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc Chấn chỉnh thực hiện nội quy của

Sinh viên chương trình chất lượng cao

 

 

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/4/2015 của Hiệu trưởng trường đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về đồng phục của người học tại trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh;

Thực hiện theo thông báo số 450/TB-ĐT ngày 16/9/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh về việc Thông báo thời gian dạy – học;

Thực hiện theo Thông báo số 030818-1/TB-CLC ngày 03/8/2018 của Viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao về việc Thống nhất áp dụng mẫu đồng phục và thẻ sinh viên hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao;

Viện đào tạo chất lượng cao thông báo đến cán bộ các đơn vị, giảng viên và toàn thể sinh viên chương trình chất lượng cao về việc chấn chỉnh nội quy như sau:

-         Tất cả sinh viên khi đến lớp học; khi liên hệ công việc với các khoa, trung tâm, phòng ban chức năng phải mặc áo đồng phục, đeo thẻ sinh viên chất lượng cao theo quy định.

+ Đề nghị giảng viên không cho sinh viên vào lớp nếu đi trễ quá 5 phút hoặc không mặc đồng phục, đeo thẻ sinh viên theo qui định mà không có giấy vào lớp của Viện.

+ Cán bộ, nhân viên không tiếp sinh viên khi không thực hiện mặc đồng phục và trình thẻ sinh viên theo quy định.

-         Bộ phận Công tác sinh viên tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định đồng phục của sinh viên khi đến trường. Cấp giấy vào lớp, ghi nhận và xử lý đối với những sinh viên không chấp hành nội quy theo Quy chế đánh giá rèn luyện của sinh viên.

-         Việc chấn chỉnh nội quy về đồng phục và giờ học có hiệu lực kể từ ngày ra thông báo. Đề nghị cán bộ các đơn vị, giảng viên và sinh viên toàn Viện đào tạo chất lượng cao thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị liên quan;

- Website CLC, SV;

- Lưu: NC, BP. CTSV.

 

                                                                                                   KT. VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                  PHÓ VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                                                                (Đã ký)

 (Đã ký)

                                                                                                 TS. Nguyễn Khánh Lân

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 38
Hôm nay: 1074
Hôm qua: 2408
Tổng cộng: 31211614